По-значими проекти, реализирани с участието на специалисти от

„Еско инженеринг” АД

 • Сервизно обслужване на електроконтактни и механични манометри в „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД
 • Сервизно обсужване на датчици за налягане, разход и ниво в „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД
 • Техническо обслужване и ремонт на средства и системи за радиационен контрол в „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД
 • Доставки на въздухоохладители за вентилатори за АЕЦ Козлодуй от Троицкий електромеханичен завод – Руска федерация
 • Доставки на резервни части за предпазна и спирателна арматура, производство на фирма IMI Bopp & Reuther – Германия
 • Проектиране, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на енергоефективни осветителни инсталации на площадката на БПС – АЕЦ Козлодуй ЕАД
 • Проектиране, доставка монтаж и въвеждане в експлоатация на аварийно работно и аварийно евакуационно осветление в сгради ЕП2, със светодиодни LED освететилни тела
 • Разработване и реализиране на проект за монтаж и подмяна на ограничители на преместванията, хидроамортисьори и пружини с ролкови блокове на тръбопроводи и 5TQ14,24,33; 5TX11,12,13,14; 5TYP r 5 TYT на 5-ти блок на АЕЦ Козлодуй
 • Изпълнение на ремонтни дейности по основно и спомагателно оборудване и системи на ядрени енергийни блокове 5 и 6 по време на и/или свързани с плановите годишни ремонти през 2021 г., Обособена позиция 3: Ремонтни дейности за поддържане надеждността на оборудване и тръбопроводи, спомагателни ремонтни дейности и дейности за подобряване условията на експлоатация на 5-ти и 6-ти ЯЕБ и общоблочни КСК, включени в обособената позиция.
 • Доставка на хидроамортисьори за 5 и 6 блок АЕЦ Козлодуй ЕАД
 • Изпълнение ремонтни дейности по основно и спомагателно оборудване и системи на ядрени енергийни блокове 5 и 6 по време на и/или свързани с плановите годишни ремонти през 2020 г. и реализация на проекти свързани с повишване на безопасността и срока на екплоатацията им в периода 2020-2023 година по Обособена позиця № 4 – „Изпълнение на значими проекти, свързани с повишаване безопасността и продължаване срока на експлоатация на блокове 5 и 6 в периода 2020-2023 година“
 • Изпълнение на инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР по основно обновяване на административно делова сграда на Агенция за ядрено регулиране – ниска част
 • Инженерно – консултантски услуги и научно – техническа поддръжка при зареждането и експлоатацията на ядрено гориво на блокове 5 и 6, АЕЦ „Козлодуй – Подизпълнител на НИЦ „Курчатовский институт“ Москва , Руска федерация
 • Консултантски услуги при експлоатация на СВРК на енергоблокове 5 и 6 – АЕЦ „Козлодуй – Подизпълнител на ООО „СНИИП – АСКУР“, гр. Москва, Руска федерация
 • Технически анализ и оценка състоянието на оборудване СВРК – НУ на 6 ЕБ – Подизпълнител на ООО „СНИИП – АСКУР“, гр. Москва, Руска федерация
 • Инженерно – технически услуги по научно – техническа поддръжка при експлоатация на 5 и 6 енергоблокове АЕЦ „Козлодуй – Подизпълнител на НИЦ „Курчатовский институт“ Москва , Руска федерация
 • Консултантска услуга на Агенцията за ядрено регулиране с тема „Експертиза на избрани отчети от Етап 2 на проекта за удължаване срока на експлоатация на блок 5 на АЕЦ „Козлодуй”
 • Инженеринг по НПЕЕМЖС в Община Монтана за сграда ж.к „Младост“, бл. 21 – управление на проекта, проектиране и контрол на СМР
 • Инженеринг по НПЕЕМЖС в Община Севлиево за сграда ж.к „Митко Палаузов“, бл. 1
 • Инженеринг за енергоспестяващи мерки по договор с гарантиран резултат и съпътстващи ремонтно възстановителни работи за сградите на База СОССБОС при Медицински Университет – София: Студентско общежитие – Блок 40 Б
 • Изпълнение на инженеринг с гарантиран резултат за сградите на МБАЛ“Свети Пантелеймон – Пловдив“ ЕООД
 • Доставка на вентилационно и електрическо оборудване за организиране на зони за намаляване на размерите в машинна зала на блокове 1-2 на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД.
 • Инженеринг, за енергоефективни дейности по договор с гарантиран резултат за следните сгради на СБАЛ по Онкология ЕАД – град София: сградата на Основен болничен корпус; сградата на Болничната аптека; сградата на ТЕЛК“
 • Изграждане на инсталация за обезводняване на гипс за блокове 1-6 в ТЕЦ Марица изток 2 – консултантски услуги, проектиране и доставки
 • Изпълнение на проект 632.01.01.03 по програма ФАР „Изграждане на гореща клетка в хранилището в Нови хан“ – консултантски услуги по въвеждане в експлоатация на обекта
 • Проектиране и изграждане на система за отопление и охлаждане с термопомпа вода/вода на жилищни сгради кв. 38, с. Бистрица
 • Проектиране и изграждане на фотоволтаична инсталация за собствени нужди в хотел „Витоша”, кв. Бояна, гр. София;
 • Инженеринг за повишаване енергийната ефективност на промишлените инсталации в „Пирин – текс” ЕООД, гр. Гоце Делчев
 • Проект за енерго ефективни мерки в обществени сгради-ЛОТ 2: Обекти в Южна България, финансиран от Международен фонд „Козлодуй”
 • Изпълнение на електромонтажни дейности, свързани с оборудването на СКУ и ЕО през ПГР 2008 и ПГР 2009 на 5 и 6 ЕБ в АЕЦ-Козлодуй – консултантски услуги, проектиране и доставки
 • Реконструкция на кондиционери тип КТА-10 – 37 броя – консултантски услуги, проектиране и доставки в АЕЦ Козлодуй ЕАД
 • Система за БГВ с използване на слънчеви колектори в СБР“Здраве“
 • Проектиране и изграждане на система за отопление с енергоизточник котел на газ и електрическо резервиране, с топлоизточник газ и електричестви на обект ЖС Драгалевци, гр. София;
 • Подстанция – АЕЦ Козлодуй, Подмяна оборудване – проектиране и доставки
 • Проектиране и изграждане на система за отопление и вентилация с термопомпени агрегати и газов котел с топлоизточник подпочвни води в офис сграда, кв. Овча купел, гр. София;
 • Проектиране и изграждане на система за отопление и вентилация с термопомпен агрегат в сграда на София Ауто АД, гр. София;
 • Проектиране и изграждане на отоплителна и климатична инсталация с топлоизточник термопомпа на хотел „Радецки”, гр. Козлодуй;