ЕСКО ИНЖЕНЕРИНГ АД предлага цялостен пакет услуги свързани с реализацията на Вашия проект.  Проектиране – от разработване на идеен проект, през получаването на всички официални одобрения, издаването на всички разрешителни, строителството – извършване на всички строително монтажни работи, въвеждането в експлоатация и окончателното приемане на обекта.

ЕСКО ИНЖЕНЕРИНГ АД притежава ноу-хау в областта на енергийната ефективност и ЕСКО-договорите с гарантиран резултат.

Компанията разполага също така и с ноу-хау в ремонта и модернизациите на атомни електроцентрали, преработването на радиоактивни отпадъци и ядрената безопасност.