ЕСКО ИНЖЕНЕРИНГ АД е създадено през 2003 год. с предмет на дейност – изпълнение на инженерингови проекти в областта на енергийната ефективност, строителството и изграждането на високо технологични  и енергоефективни отоплителни и климатични инсталации.

Дружеството самостоятелно е реализирало на територията на Република България, редица проекти по проектирането, изграждането и въвеждането в експлоатация на отоплителни и климатични системи, базирани на термопомпени агрегати, фотоволтаични системи и други.

С участието на специалисти от  ЕСКО ИНЖЕНЕРИНГ АД  при проектирането, доставката на материали и оборудване и монтирането им е осъществена и реализацията на инженерингови проекти, както за модернизацията на съществуващи съоръжения в енергетиката (конвенционална и атомна) и промишлеността, така и за изграждането на нови промишлени инсталации.

В дейността на дружеството е приоритет и изпълнението на консултантски услуги по подготовката  и реализацията на инженерингови проекти  във всичките им етапи – от първоначалната идея, до реализацията им в това число: предпроектни проучвания, оценка на икономическият им ефект, осигуряване на финансирането им, избор на изпълнители, оценка и управление на изпълнението в етапите на проектиране и изграждане, завършване и въвеждане в експлоатация.

ЕСКО ИНЖЕНЕРИНГ АД  е и с опит при консултиране на потенциални бенефициенти  за подготовката и управлението на проекти финансирани по европейски и национални програми.

ЕСКО ИНЖЕНЕРИНГ АД  е една от малкото компании в България, която е участвала във всички фази на реализацията на инженерингови проекти, успешно изпълнени чрез  договори с гарантиран резултат за прилагане на енергоефективни мероприятия в сгради и съоръжения, водещи до сертифицирането им по ЗЕЕ и понижаване на енергопотреблението им.

ЕСКО ИНЖЕНЕРИНГ АД е член на Български атомен форум и Камарата на строителите в България.

Дейността на ЕСКО ИНЖЕНЕРИНГ АД е сертифицирана по стандартите БДС ISO 9001:2015, БДС ISO 14001:2015 и  BS OHSAS 18001:2007.