Обект:  Консултантски услуги при изпълнение на електромонтажни дейности, свързани с оборудването на СКУ и ЕО през ПГР 2008 и ПГР 2009 на 5 и 6 ЕБ и доставки

Клиент: „АЕЦ Козлодуй” ЕАД, гр. Козлодуй

Период на изпълнение: от 01.02.2008 год.  до 31.10.2009 год.

Дейности:
 • Изготвяне проектни решения по модернизиране елементи от СКУ
 • Изготвяне оценки на подготвени технологични карти
 • Разработване на монтажна документация – КМД чертежи
 • Доставка на технологично оборудване, в т.ч.:
  • Изпълнителна арматура
  • Регулираща арматура
  • Елементи и материали за импулсни линии
  • Прибори по част: КИПиА за интегриране в ЕО
 • Оценка съответствието на доставеното от главния изпълнител оборудване с изискванията на проекта