Обект: Инженеринг за повишаване енергийната ефективност на промишлените инсталации в „Пирин – текс” ЕООД, гр. Гоце Делчев

Клиент: „Пирин – текс” ЕООД, гр. Гоце Делчев

Период на изпълнение: от 30.03.2008 год.  до 20.03.2010 год.,

Дейности:

 • Обследване за енергийна ефективност на промишлените системи и сградния фонд на „Пирин – текс” ЕООД
 • Изготвяне и съгласуване на работен инвестиционен проект по всички части за реализация на определените енергоспестяващи мероприятия
 • Реализация на енергоспестяващи мероприятия, в т.ч.:
  • Реконструкция на системите за подаване на пара и повишаване на ефективността на системата за пренос на топлина.
  • Промяна на горивната база – от дизелово гориво към природен газ.
  • Допълнителна топлоизолация на гъвкави маркучи, по които се подава пара към машината и се отвежда кондензата.
  • Подмяна на дефектирали кондензационни гърнета.
  • Реконструкция на отоплителната система.
  • Доставка на електрическа енергия на по- ниска цена.
  • Реконструкция на участника за производство на сгъстен въздух.
  • Реконструкция на системата за осветление в цех “Стара зала”.
  • Инсталиране на устройства за пестене на енергия – контролери за оптимизация на работата на електрическите машини, вакуум помпите и машините за рязане.
  • Система за мониторинга и управление на енергийния разход.

След  реализацията на проекта в „Пирин – текс” ЕООД са постигнати:

 • Икономия на топлинна енергия – 1400 MWh/год.
 • Икономия на електрическа енергия – 675 MWh/год.
 • Икономия на финансови средства – 475 000 лв./год.

 

„Еско инженеринг” АД, като подизпълнител, участва при обследването на промишлените системи, изготвянето на работните проекти  за промяна на горивната база, доставката и монтажа на съоръженията залегнали в приетия инвестиционен проект.