Уверение, че строителят е вписан в Централния професионален регистър на строителите.