Считано от 25.03.2019 г. дружеството е с променен адрес на управление.